Decyzja środowiskowa

Uzyskujemy decyzje środowiskowe. Przeprowadzamy ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia, raport środowiskowy, decyzja środowiskowa. tel. 502-032-782. Cena uzyskania decyzji środowiskowej jest ustalana indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.

Decyzja środowiskowa jak  przebiega proces o wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ?

Na stronach urzędów można znaleźć gotowe wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ale można go też napisać samodzielnie. Wniosek należy złożyć wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa + opłata skarbowa.

Jak długo trwa wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia?

-Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu), -Decyzja środowiskowa może być  dostarczona pocztą lub można ją odebrać ją osobiście,  (w tym celu należy o tym wpisać we wniosku chęć osobistego odbioru –
Odbiór decyzji z dokumentem tożsamości .

Decyzje środowiskowe. tel 502-032-782

Decyzje środowiskowe. tel 502-032-782

tel. 502-032-782 . Ekobroker.

http://www.omegaplus.home.pl/decyzja-srodowiskowa/

Decyzja środowiskowa – Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podpisany przez Stronę
lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 2.Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 3.Załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, wymagana w procesie decyzja środowiskowa. 4.Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

5.Decyzja środowiskowa. Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, stosownie do art. 74 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, z zastrzeżeniem:


jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów
przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,


jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru przedkłada
się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się
ostateczne,


jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji
lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ww. ustawy, oraz
przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy
budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów,

6.W przypadku uzyskania, w trakcie postępowania administracyjnego, postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający dane określone w ww. postanowieniu – w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

7.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej, decyzja środowiskowa.

a.za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

b.za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury.

Opłaty za wydanie decyzji środowiskowej

205 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,

Odwołanie od decyzji środowiskowej.

Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Prezydenta m. st.
Warszawy, przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie
za jego pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk.

 Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.