Decyzja środowiskowa

Karta informacyjna przedsięwzięcia.

Uzgodnienia – decyzja środowiskowa.
Wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia sprawy

Do wniosku należy dołączyć:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (1 egzemplarz w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z jego zapisem w formie elektronicznej).
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień na przykład opinii dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków oraz innych przypadków wymienionych
Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach winien jest weryfikować dokumentację przekazywaną do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia może mieć miejsce w sytuacji gdy przedstawiony przez wnioskodawców raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie spełnia wszystkich wymogów określonych zgodnie z art. 66 ustawy ooś. W sytuacji gdy nie można dokonać weryfikacji przedstawionych analiz jeśli raport nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przepisami lub informacje o przedsięwzięciu są nie wystarczające. Powyższe może powodować że nie możliwym jest dokonanie właściwej oceny.

Ile kosztuje opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia ?

tel. 504-746-203 http://ekobroker.pl/kontakt/

http://szkoleniaochronasrodowiska.pl/uslugi-raport-srodowiskowy/