Szkolenia

Szkolenie i warsztaty kameralne – otwarte oraz indywidualne na zamówienie dopasowane do potrzeb firmy. Pomoc bezpośrednia on-line, z dojazdem w firmie klienta lub w naszej siedzibie.
W przypadku szkoleń indywidualnych – program w oparciu i zgłoszone potrzeby przez Zamawiającego.

Cena, tel. 502-032-782 lub 504-746-203

Raporty do KOBiZE. Raportowanie do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – KOBiZE.
Opłaty środowiskowe za korzystanie ze środowiska. Obliczanie i przygotowanie wykazu.
Sprawozdania w BDO, wymagania prawne, ewidencja odpadów.

Odpady w firmie w praktyce – obowiązki wynikające z przepisów prawa.
Odpady medyczne i weterynaryjne w świetle obowiązujących przepisów.
Magazynowanie odpadów – warsztaty praktyczne.
Odpady budowlane i przemysłowe. Ewidencja, obrót oraz sprawozdawczość.
Obowiązki kierownika składowiska odpadów oraz spalarni.
Gospodarowanie odpadami w szkole, uczelni wyższej – zasady ewidencji.
Obsługa BDO – podstawy obsługi systemu.
Opakowania, wprowadzenie do obrotu, a ewidencja opakowań i sprawozdania w BDO.
Odpady komunalne w gminie – obowiązki i regulacje prawne.
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – ZSEE – obowiązki dla firm i wymagania.

Prawo ochrony środowiska , ustawy i rozporządzenia – kompendium wiedzy.
Ustawa Prawo wodne oraz gospodarka wodami opadowymi – obowiązujących przepisy.
Prawo wodne w ocenie oddziaływania na środowisko.

Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne jako decyzja administracyjna, która upoważnia do szczególnego korzystania z wód oraz wykonywania urządzeń wodnych
Sporządzanie operatu wodnoprawnego – warsztaty praktyczne. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Gospodarka wodno-ściekowa – dla przedsiębiorców i dla pracowników administracji.

Operaty ochrony powietrza oraz pozwolenie na emisje.
Warsztaty – ograniczanie emisji do powietrza z uwzględnieniem LZO; warsztaty.

Zasady opracowania kart charakterystyki zgodnych z rozporządzeniem 2020/878/UE; notyfikacja do ECHA – warsztaty.
Rozporządzenie REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych.
REACH – rejestracja. Warsztaty i ćwiczenia z wykorzystaniem programu IUCLID.
Wymagania prawne wynikające z REACH i CLP – zarządzanie chemikaliami.
Obliczanie śladu węglowego – wprowadzenie i podstawy dla produktu oraz organizacji.
ISO 14001 – wymagania systemu zarządzania środowiskowego

Obowiązki przedsiębiorstwa związane z ochroną środowiska; ćwiczenia praktyczne.
Transport odpadów na terenie kraju oraz poza jego granicami. Transgraniczny przewóz odpadów.
Transport odpadów niebezpiecznych. ADR – wprowadzenie.

Fgazy – obowiązujące przepisy krajowego i UE w zakresie f-gazów i SZWO – gazy cieplarniane i fluorowane.
SZWO i F – gazy: urządzenia chłodnicze i klimatyzacja.
Centralny Rejestr Operatorów – ćwiczenia z obsługi systemu, rejestracja urządzeń i założenie kart urządzeń w CRO
Baza Danych Sprawozdań. Wykonanie sprawozdania wypełnianie i przekazanie sprawozdania SZWO lub FGC. Ewidencja w systemie BDS.

Pomiary hałasu pochodzącego od instalacji lub urządzeń, warsztaty i ćwiczenia.
Szkolenia z zakresu hałasu i akustyki środowiskowej. Ekrany akustyczne.

Zasady dotyczące wycinki zieleni i usuwania drzew, Ustawa o ochronie przyrody.
Raport środowiskowy, o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Karta Informacyjna przedsięwzięcia, wymagania ustawowe. Przygotowanie dokumentacji.
Inwestycje i budowa – proces inwestycyjny w kontekście prawa ochrony środowiska.
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym.

http://ekobroker.pl/kontakt/
tel. 502-032-782 lub 504-746-203

mailto:biuro@ekobroker.pl

informacje również na stronie http://szkoleniaochronasrodowiska.pl/
Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Pomoc w usunięciu wpisu .Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Biała Podlaska, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Kalisz, Kielce, Konin, Krosno, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Ostrołęka, Siedlce, Skierniewice, Suwałki, Sieradz, Tarnobrzeg, Zamość.

.

tel.502-032-782