Baza danych o odpadach

Baza danych o odpadach. Uwaga nowy obowiązek dla firm, zakładów, podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami: Ministerstwo Środowiska poinformowało o uruchomieniu strony internetowej poświęconej BDO – internetowej bazy danych o odpadach, której zadaniem będzie między innymi  usystematyzowanie obrotu gospodarki odpadami.

Pod adresem https://www.bdo.mos.gov.pl dostępna jest internetowa baza danych o odpadach. Baza będzie rozwijana systematycznie, pierwszy jej element to jest rejestr przedsiębiorców.

Wpisu do BDO muszą dokonać przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach lub zajmują się gospodarką odpadami. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) marszałkowie województw, Urząd Marszałkowski, zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Uzupełnianie i nadzór nad gospodarką odpadami spoczywa na barkach samorządów. Zgłoszenie do rejestru dokonuje się na wniosek podmiotu lub z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Natomiast wpisu do rejestru z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zawiera również linki do Rejestrów prowadzonych w państwach członkowskich UE (innych niż Rzeczpospolita Polska) Załączniki do rozporządzenia Wniosek rejestracyjny, aktualizacyjny, o wykreślenie z rejestru.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia do BDO ?
Kto powinien złożyć sprawozdanie.
Czy dostępny wzór złożenia wniosku jest dostępny na stronie bazy danych o produktach i opakowaniach jest dla Ciebie zrozumiały?
Jak wypełnić zgłoszenie ?

Założenie konta w imieniu zakładu,
Rejestracja firmy bazie danych od odpadach,
Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie
Obsługa bieżąca firmy, aktualizacje złożonych już wniosków.
Wypełnienie raportów zaległych i bieżących, obsługa firmy.
Dokończenie rejestracji i rozpoczętych wniosków.
Ewidencja kart przekazania odpadów.

Sprawozdanie za opakowania i wprowadzone produkty w opakowaniach.
Przygotowanie wniosku o pomoc de minimis.
Wykonanie sprawozdania w systemie BDO dotyczących opakowań, jednorazowych reklamówek z tworzyw sztucznych wydawanych w sklepie, a także wykonanie raportu za wytworzone odpady w firmie.
Sprawozdania do bdo z opakowań.

Pytania, problemy, rozwiązanie trudności przy wypełnianiu.

Cennik usługi do uzgodnienia.
Ochrona środowiska.

Ekobroker tel. 504-746-203

http://ekobroker.pl/

Sprawozdanie z odpadów.

Baza danych o odpadach. Wypełnienie wniosku.

Obsługujemy klientów z wszystkich województw:

dolnośląskie, Wrocław, kujawsko-pomorskie, Toruń, Bydgoszcz, lubelskie, lublin, lubuskie, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, łódzkie, Łódź, małopolskie, Kraków, mazowieckie, Warszawa, opolskie, Opole, podkarpackie, Rzeszów, podlaskie, Białystok, pomorskie, Gdańsk, śląskie, Katowice, świętokrzyskie, Kielce, warmińsko-mazurskie, Olsztyn, wielkopolskie, Poznań, zachodniopomorskie, Szczecin.

Cena wykonania zgłoszenia na podstawie przygotowanych informacji jest ustalana indywidualnie dla każdego podmiotu. Rejestracja zakładów.