Budowa ścieżki rowerowej

Czy budowa chodnika lub ścieżki rowerowej  wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ?

Na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pojawiała się informacja regulująca tą kwestie.

Zgodnie z treścią komunikatu tego typu inwestycje nie wymagają uzyskania decyzji środowiskowej, ponieważ nie stanowią przedsięwzięcia, które może znacząco oddziaływać na środowisko, niezależnie od sposobu realizacji (samodzielne przedsięwzięcie czy przebudowa lub rozbudowa drogi), ani umiejscowienia (w pasie drogowym, poza pasem drogowym, na obiekcie mostowym). Bez wpływu na kwalifikację pozostaje również kwestia surowca, z którego wykonany zostanie chodnik czy ścieżka rowerowa.

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym.

Decydujące znaczenie stanowi fakt, że użytkowanie tego rodzaju infrastruktury nie wiąże się zasadniczo z generowaniem oddziaływań, ponieważ nie jest nią prowadzony ruch pojazdów silnikowych.

Szczegółowe wyjaśnienia GDOŚ dostępne są w komunikacie dotyczącym kwalifikacji chodników oraz ścieżek rowerowych w kontekście wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na stronie:

https://www.gov.pl/web/gdos/budowa-chodnika-lub-sciezki-rowerowej-nie-wymaga-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-wyjasnienia-gdos

W powyższej informacji jest również ważny dla inwestorów zapis iż  

„Interpretacja nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążąca dla organów administracyjnych orzekających w sprawach indywidualnych. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadmienia, że nie posiada kompetencji do udzielania interpretacji w sprawach indywidualnych, co oznacza, że nie opiniuje i nie ocenia parametrów konkretnych zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności nie opiniuje wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń na budowę i innych, które podlegają rozpatrzeniu przez inne organy. W przypadkach wątpliwości co do stosowania konkretnych przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, organ może udzielić jedynie ogólnych wyjaśnień prawnych”