Miesięczne Archiwa sierpień 2014

Naliczanie opłat środowiskowych

Obliczanie, naliczanie, rozliczanie ….

Naliczanie opłat środowiskowych, obliczanie opłat środowiskowych, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska czy rozliczanie opłat środowiskowych za samochody, paliwa, kotły …

to tak naprawdę to samo 😉

naliczanie, obliczanie, rozliczanie opłat środowiskowych

naliczanie, obliczanie, rozliczanie opłat środowiskowych

Pytacie o obliczanie opłat środowiskowych, naliczanie opłat za paliwa, za samochody, za kotły (piece).

http://www.omegaplus.home.pl/oplatysrodowiskowe/

Szczegółowe informacje na temat opłat za korzystanie ze środowiska, w tym wzory wykazów, stawki opłat, wzory wniosków o wydanie zaświadczenia i oświadczenia o zakresie korzystania ze środowiska oraz procedury udzielania ulg w spłacie zobowiązań w zakresie opłat środowiskowych, jak również odroczeń terminów płatności podwyższon...

Czytaj więcej

Opłaty środowiskowe za pobór wód

Opłaty środowiskowe za pobór wód,

Woda podziemna
Przy naliczaniu opłat za pobór wody podziemnej należy brać pod uwagę ilość pobranej wody za dane okres rozliczeniowwy, jaki jest jej cel zużycia i proces uzdatniania.

Woda powierzchniowa
Przy naliczaniu opłat za pobór wody powierzchniowej nalezy wziąć pod się pod uwagę ilość pobranej wody w danym okreśie rozliczeniowym, jaki jej cel zużycia

oraz proces  uzdatniania. Uwaga przy obliczaniu opłat środowiskowych za pobór wód nalezy pamiętać że nne są wskaźniki, które są wykorzystywane do obliczenia

należnych opłat za wody powierzchniowe i podziemne.

Podstawa prawna
Art. 273 i 284 ustawy z 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Czy Twoja firma powinna rozli...

Czytaj więcej

Opłaty za korzystanie ze środowiska, tel 502-032-782 ,

Opłaty za korzystanie ze środowiska są to miedzy innymi opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z eksploatacji urządzeń technicznych w tym środki transportu, samochody, ciągniki,

Opłaty środowiskową należy  wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, przedstawiać·marszałkowi województwa wykaz zawierający dane, na podstawie których została wyliczona opłata. Województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
Szczegółowe informacje na temat opłat za korzystanie ze środowiska, w tym ...

Czytaj więcej

Opłaty środowiskowe informacje

Opłaty środowiskowe informacje

Kiedy nie wnosi się opłat za korzystania ze środowiska? Jeśli wyliczona opłata środowiskowa za korzystanie ze środowiska, za emisje do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków, składowanie odpadów, nie przekracza 800 zł rocznie. Należy pamiętać, że wystąpienie takich sytuacji

nie zwalnia z obowiązku przedstawienia sprawozdania dotyczącego korzystania ze środowiska za dany komponent do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego.

Obowiązek uiszczenia opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej wniesienia.

Opłaty środowiskowe dla firm tel. 502-032-782
http://ekobroker.pl/

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa...

Czytaj więcej

Obliczanie opłat za środowisko, tel 502-032-782

Obliczanie opłat za środowisko, tel 502-032-782,

obliczanie opłat za środowisko to nic innego jak opłaty środowiskowe za samochody, za paliwo, obliczanie opłat za emisje, instalacje, opłata środowiskowa. Policzenie opłat środowiskowych w firmie jest obowiązkiem każdej firmy korzystającej ze środowiska naturalnego. Uniknij kary z ochrony środowiska i oblicz opłatę za środowisko już teraz. Opłaty oblicza się  za samochody w firmie, za paliwo, opłaty za korzystanie z pieców, emisje do atmosfery, korzystanie z wód.

naliczanie opłat

Opłaty Środowiskowe obliczanie tel 502-032-782

Informacja o opłatach środowiskowych dotyczy wielu branż m.in...

Czytaj więcej