Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -mpzp

Co to jest i do czego służy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Jak sprawdzić mpzp ?

Jest to uchwała rady miasta lub gminy, która reguluje prawnie sposób wykorzystania danego terenu i jest to akt prawa miejscowego, z mocą obowiązywania na terenie obszaru dla którego został uchwalony. W planie mpzp ustala się m.in sposób przeznaczenia i  zagospodarowania terenu.

Znajdują się w nim pomocne informacje dla przyszłych inwestorów .

– co możesz wybudować

–  jak wysoki może być budynek ile mieć metrów?

–  Ustala się następujące zasady dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

– Informacje o  dopuszczeniu zieleni i inne powierzchnie biologicznie czynne oraz urządzenia budowlane towarzyszące przeznaczeniom dopuszczonym na terenie oraz co ważne dokument zawiera informacje, jakie inwestycje są w planie zabronione.

Gdy plan miejscowy  przewiduje inne przeznaczenie terenu niż planowane przez ciebie – możesz złożyć wniosek o jego zmianę.

Czy uwagi wnoszone do MPZP, mogą stanowić instrument zgodny z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz czy są pomocne dla organu prowadzącego postępowanie w celu rozwiązania konfliktów społecznych występujących przy planowaniu przestrzennym? Głównym założeniem umożliwienia wniesienia uwag jest aby strona której interes prawny został naruszony mógł przedłożyć swoją argumentacje jeszcze na etapie projektowania planu.

Jakie są zasady wnoszenia uwag i wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin aby były zgodne  z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn zm.)?

Czy organ prowadzący sprawę ma obowiązek uwzględniania wniesionych uwag do projektu planu miejscowego ?

Przyjęte jest, iż uwagi jakie składane są do projektu MPZP są uznawane jako wyraz dezaprobaty  i niezadowolenia dla postanowień zawartych w projekcie.

W jakim przypadku, podmiot wnoszący uwagę nie nabywa przymiotu strony postępowania administracyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego?

Czy rozstrzygnięcie organu sporządzającego projekt MPZP o nieuwzględnieniu wniesionych uwag i wniosków, można zaskarżyć do sądu administracyjnego?

Opinie i ekspertyzy z ochrony środowiska, przy uchwalaniu lub zmianie mpzp, sprzeciw mieszkańców. Porady prawne, pomoc społecznością lokalnym. Ochrona przyrody. Sprawdzenie i analiza dokumentacji w zakresie zagospodarowania przestrzennego i zagrożenia dla ochrony środowiska oraz zdrowia mieszkańców. Merytoryczne uzasadnienie składane wniosku do organu prowadzącego sprawę.

Zaskarżenie, napisanie skargi i odwołania od decyzji oraz pomoc prawna.

Cennik usługi do uzgodnienia. tel. 504-746-203 .

http://omegaplus.home.pl/mpzp-miejsowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego/