Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia

Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, tel 502 032 782, wykonanie karty informacyjnej.

Napisanie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla realizowanej inwestycji. Karta dla nowej inwestycji, przebudowy, modernizacji. Przygotowanie informacji do zamieszczenia w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, tel 502-032-782, Cena wykonania usługi jest zależy od rodzaju prowadzonej inwestycji i jest ustalana indywidualnie.

Jaki jest koszt wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia?

kontakt tel. 502-032-782

http://www.omegaplus.home.pl/karta_informacyjna_przedsiewziecia/

Jakie informacje powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia?

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.
Rodzaj technologii
Ewentualne warianty przedsięwzięcia
Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
Rozwiązania chroniące środowisko
Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, W punkcie tym należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.), które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać odległość, w której znajdują się najbliższe obszary Natura 2000, a tam, gdzie jest to uzasadnione (np. zagrożeniami) miejsca występowania siedlisk i gatunków chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, w przypadku braku możliwości wystąpienia oddziaływania na obszary Natura 2000 zawsze należy ten fakt uzasadnić.

karta informacyjna przedsięwzięcia

karta informacyjna przedsięwzięcia