Opłaty środowiskowe za pobór wód

Opłaty środowiskowe za pobór wód,

Woda podziemna
Przy naliczaniu opłat za pobór wody podziemnej należy brać pod uwagę ilość pobranej wody za dane okres rozliczeniowwy, jaki jest jej cel zużycia i proces uzdatniania.

Woda powierzchniowa
Przy naliczaniu opłat za pobór wody powierzchniowej nalezy wziąć pod się pod uwagę ilość pobranej wody w danym okreśie rozliczeniowym, jaki jej cel zużycia

oraz proces  uzdatniania. Uwaga przy obliczaniu opłat środowiskowych za pobór wód nalezy pamiętać że nne są wskaźniki, które są wykorzystywane do obliczenia

należnych opłat za wody powierzchniowe i podziemne.

Podstawa prawna
Art. 273 i 284 ustawy z 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Czy Twoja firma powinna rozliczyć opłaty środowiskowe? – Zadzwoń tel. 502-032-782.

 

http://www.omegaplus.home.pl/sprawozdaniasrodowiskowe/

 

opłaty za pobór wód

opłaty za pobór wód podziemnych i powierzchniowych

Zaległości
Przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania się za korzystanie ze środowiska w danym roku. Jeżeli w poprzednich latach w swojej działalności emitowali do środowiska gazy, pyły etc., a nie rozliczali się z tego, to powinni uregulować zaległości. Ulegają one przedawnieniu dopiero po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej płatności
Wyliczając zaległe opłaty, bierze się jednak pod uwagę stawki i wzory obowiązujące za konkretny rok, którego dotyczy rozliczenie.

Wysokość opłaty środowiskowej zależy od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia. W przypadku emisji ścieków wysokość opłaty zależy nie tylko od ich ilości, ale także od ich składu i stanu. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego składowisko odpadów wysokość opłaty zależy od ilości i rodzaju śmieci na wysypisku.