Zmiany w ustawach

Projekty zmian w ustawach dotyczących ochrony środowiska, poniżej prezentujemy wybrane zagadnienia objęte propozycją zmian:

W prawie ochrony środowiska.

Propozycja obejmuje  wstrzymanie do czasu spadku inflacji pobierania opłaty emisyjnej płaconej od ilości sprzedanych paliw silnikowych przez dostawców tych paliw oraz pokrywanie w tym czasie z podatku akcyzowego równowartości opłaty emisyjnej, która stanowiła przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi m.in

Umożliwiający podmiotom  wprowadzającym produkty w opakowaniach o masie do 1 mg rocznie skorzystanie z pomocy de minimis i zwolnienie  m.in. z obowiązków osiągania poziomów recyklingu i ponoszenia opłaty opakowaniowej,

Nowa definicja opakowania przeznaczonego dla gospodarstw domowych z uwagi na podział strumienia opakowań

W ustawie o odpadach.

Skutecznego prowadzenie kontroli w zakresie korzystania ze środowiska,

Wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpadami.

http://szkoleniaochronasrodowiska.pl/

Pomoc, usługi i szkolenia tel. 502-032-782.

Tagi: