Sprawozdanie z odpadów

Sprawozdanie z odpadów, tel 502-032-782, dokumentacja przekazania odpadów do urzędu, ewidencja odpadów oraz gospodarka odpadami w firmie i zakładzie. Oferujemy przygotowanie sprawozdania zestawienia odpadów medycznych, plastikowych oraz niebezpiecznych ,a także
elektronicznych, wytwarzanych odpadów z produkcji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprawozdania  – odpady z przemysłu, produkcji, sadownictwa, przetwórcze kopalin, żywności roślinnej powstające w przetwórstwie i obrocie, tekstyliów, włókien
naturalnych, włókien syntetycznych, drewna, papieru i kartonu, ropy i jej pochodnych, chemiczne, gumy, szkła, metali, złom sprzętu technicznego. Innego rodzaju odpady to osady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, budowlane, paleniskowe, pyły i szlamy oraz zanieczyszczona ziemia i osady denne. Decyzje na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Obsługa firmy w zakresie gospodarowania odpadami prowadzenie dokumentacji z ochrony środowiska. Przekazanie informacji o odpadach do urzędu marszałkowskie. Kontrole z odpadów i wezwanie z ochrony środowiska do uzupełnienia rejestru odpadów. Cena usług z ochrony środowiska jest ustalana indywidualnie. 

Raport z odpadów

Sprawozdanie z odpadów tel 502-032-782

http://www.omegaplus.home.pl/sprawozdaniezodpadow/

tel. 502-032-782

Sprawozdania z odpadów w ochronie środowiska.

Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu,

Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,

Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory,

Sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne, Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej,

Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej,

Sprawozdanie zawierające informacje o masie zebranych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,

Sprawozdanie dotyczące rodzaju i masy przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, osiągniętych poziomach recyklingu,

Sporządzenie bilansu LZO,

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

Ewidencja odpadów, sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy, wywiezionych za granicę opakowań,

Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej, uiszczanie opłaty produktowej,

Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu,

Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu,

Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu,

Sprawozdanie zawierające odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informację o wysokości należnej opłaty produktowej,

Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu,

Sprawozdanie o masie przyjętego sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, rodzaju i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu przekazanych do dalszego zagospodarowania. tel. 502-032-782

http://ekobroker.pl/sprawozdaniazodpadow/