Sprawozdania, ochrona środowiska,

Sprawozdania, ochrona środowiska

Sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy, wywiezionych za granicę opakowań,
Raport o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza wprowadzany do systemu KOBIZE, raport kobize,
Informacja dla prowadzących zakład przetwarzania dotycząca ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu,
Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu,
Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte akumulatory oraz wykazem,miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory,
Sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej,
Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej,
Sprawozdanie zawierające informacje o masie zebranych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,

Sprawozdania z ochrony środowiska

Sprawozdania, za baterie i akumulatory,

Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej, uiszczanie opłaty produktowej,
zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, wykaz opłatowy,
dotyczące rodzaju i masy przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, osiągniętych poziomach recyklingu,
Sporządzenie bilansu LZO,
Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzadzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
Ewidencja odpadów,
Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu,
Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu,
Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu,
Sprawozdanie zawierające odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informację o wysokości należnej opłaty produktowej,
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu,
Sprawozdanie o masie przyjętego sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, rodzaju i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu przekazanych do dalszego zagospodarowania.

USŁUGI Z OCHRONY ŚRODOWISKA TEL 502-032-782,

http://www.omegaplus.home.pl/kontrolasrodowiskowa/