Operat wodnoprawny cena.

Wykonanie operatu wodnoprawnego. Przygotowanie dokumentacji, złożenie do urzędu. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Cennik przygotowania dokumentacji do uzgodnienia.
tel. 502-032-782
biuro@ekobroker.pl

http://www.omegaplus.home.pl/operatwodnoprawny/

Operat wodnoprawny cena przygotowania tel. 502-032-782.

Obsługa firm z całej Polski. Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok,
Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska,
Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra,
Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Grudziądz, Jaworzno, Mysłowice, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie,
Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Stalowa Wola, Żory, Pruszków, Mielec, Tczew, Bełchatów, Świdnica,

Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne dołącza się:
operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
poświadczenie wniesienia opłaty za zgodę wodnoprawną (217 zł).

Co zawiera operat wodnoprawny?
Część opisowa operatu, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne zawiera:
Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu.
Wyszczególnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,
stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych
do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków.
Wyszczególnienie rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
oraz obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich.
Opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne;
Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym a także odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym.
Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych;
informację o formach ochrony przyrody występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych
ustalenia wynikające z dokumentów strategicznych z ustawy Prawo wodne;

Zgoda wodnoprawna jest udzielana przez:
– wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
– przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
– wydanie oceny wodnoprawnej

Kontrola gospodarowania wodami, czego dotyczy ?

Kontrola gospodarowania wodami dotyczy etapu realizacji inwestycji i eksploatacji infrastruktury:
korzystania z wód;
przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy;
wykonywania urządzeń wodnych;
utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych;
przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń;
przestrzegania warunków obowiązujących w strefach ochronnych i obszarach ochronnych;
przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych;
wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót lub czynności, które mogą zagrażać tym urządzeniom lub spowodować ich uszkodzenie.

Kontrolę gospodarowania wodami wykonują:
Wody Polskie;Inspekcja Ochrony Środowiska; Dyrektorzy urzędów morskich; Państwowa Inspekcja Sanitarna