Operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne

Operat wodnoprawny tel. 502-032-782

Dokument załączany do wniosku o wydanie pozwolenie wodnoprawnego, to operat wodnoprawny.
Jak sporządza się operat wodnoprawny?
Co zawiera operat wodnoprawny?
Sporządzanie operatu wodnoprawnego wymaga zawarcia w nim następujących informacji:
oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia,
wyszczególnienie o celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz rodzaju urządzeń pomiarowych,
stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
opis urządzenia wodnego, położenie, podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania,
charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodno-prawnym,
charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodno prawnym,
ustalenia wynikające z planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego,
określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
planowany okres rozruchu i sposób postępowania w okresie rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,
informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody występujących w zasięgu korzystania z wód. Zebranie w/w informacji pozwoli na przygotowanie operatu wodnoprawnego.

tel 502-032-782

http://www.omegaplus.home.pl/operatwodnoprawny/

Pozwolenie wodnoprawne

Operaty wodnoprawne tel 502-032-782

Pozwolenie wodnoprawne

Wykonanie operatu wodnoprawnego to warunek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne?
Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek, do którego należy dołączyć:
operat wodnoprawny, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego; opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?
Zasady uzyskiwania i zakres pozwoleń wodno-prawnych reguluje dział VI, rozdział 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na:
1) szczególne korzystanie z wód (m.in. pobór, odprowadzanie wód powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi),
2) wykonanie urządzeń wodnych (np. kanałów i rowów, wylotów urządzeń kanalizacyjnych do wprowadzania ścieków do wód,  do urządzeń wodnych),
3) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.
4) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
5) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
6) piętrzenie wody podziemnej;
7) gromadzenie ścieków, odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
8) odwodnienie obiektów, wykopów budowlanych, zakładów górniczych;
9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów.
Pozwolenie wodnoprawne wymagane również na:
1) gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku,
unieszkodliwianie odpadów,
2) wznoszenie obiektów budowlanych, wykonywanie innych robót,
3) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie – na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w drodze decyzji, na czas określony.
Pozwolenie wodno prawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ważne na okres nie dłuższy niż 10 lat.

http://ekobroker.pl/

 tel. 502-032-782

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk,