Operat przeciwpożarowy

Z czego wynika obowiązek wykonania operatu przeciwpożarowego ?

Obowiązek jego opracowania wynika z Ustawy o odpadach i jest to dokument, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu, miejsca magazynowania odpadów uzgodnione z właściwym miejscowo Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Kto może wykonać dokumentacje ?
Przepis określa kryteria, kto posiada uprawnienia do opracowania operatu przeciwpożarowego.
tj:
Rzeczoznawcą może być osoba, która posiada:
1) kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa lub posiada tytuł zawodowy inżynier lub magister inżynier oraz
2) przygotowanie zawodowe potwierdzone egzaminem złożonym z wynikiem pozytywnym.

Opracowanie operatu przeciwpożarowego dla składowania, zbierania odpadów
Obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego przez podmioty wytwarzające, zbierające lub przetwarzające odpady.
Co zawiera ?
Część formalno-prawna m.in. Dane podatnika, NIP, nazwę firmy, dane o zakresie zbierania odpadów,
ilości oraz wskazania co do miejsca ich zbierania i przechowywania.
Przewidywany okresu czasu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
Szczegółowe informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Cennik przygotowanie operatu ppoż tel. 504-746-203.

http://www.omegaplus.home.pl/operatprzeciwpozarowy/