Fluorowane gazy cieplarniane, fgazy – co to jest ?
Fluorowane gazy cieplarniane, tj. HFC – wodorofluorowęglowodory, PFC – perfluorowęglowodory oraz SF6 –heksafluorek siarki, są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP).  To jedyne gazy cieplarniane objęte Protokołem
z Kioto, które nie występują naturalnie, natomiast są wytwarzane przez człowieka i stosowane między innymi jako: czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacji, czynniki spieniające do produkcji pianek i wyrobów zawierających pianki, ponadto stosowane jako środki gaśnicze w ochronie przeciwpożarowej, rozpuszczalniki do czyszczenia metalowych części oraz elementów układów elektronicznych, gaz izolujący w rozdzielnicach wysokiego napięcia w elektroenergetyce oraz gazy pędne do produkcji aerozoli. Produkcja i zużycie tych gazów na świecie bardzo szybko rośnie, powodując zmiany klimatu. W Polsce zagadnienia dotyczące redukcji emisji fluorowanych gazów cieplarnianych reguluje Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881). Ochrona warstwy ozonowej i fluorowane gazy cieplarniane.

Przydatne linki
Komisja Europejska strona dotycząca substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO)
Komisja Europejska strona dotycząca fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów)
Instytut Chemii Przemysłowej
Sekretariat Ozonowy (Ozone Secretariat)
Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (U.S. Environmental Protection Agency)

 źródło: https://www.mos.gov.pl/

F-gazy – Zgłoszenie, rejestracja, obsługa firm. tel 502-032-782.

F-gazy, chłodnictwo.

F-gazy, chłodnictwo.