Wykroczenia przeciw środowisku

Opublikowano ustawę z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz. U. 2020, poz. 1726). Jakie zmiany dotyczą przedsiębiorców i osób fizycznych?

Zaostrza się karę za przestępstwa przeciwko środowisku, m. in:

Wprowadzano karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 za zniszczenie siedlisk przyrodniczych na terenie objętych ochroną, a także na terenach pozostałych, aj eśli jest to siedlisko gatunku chronionego oraz karę pozbawienia wolności od lat 6 do 12 za porzucanie odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.

Jednoczesne wprowadzano możliwość dobrowolnego naprawienia szkody w środowisku, która dopuszcza zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia, jeśli sprawca przestępstwa dobrowolnie naprawił szkodę w całości albo w znacznej części.

Rozszerzono uprawnienia Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska. Inspektorzy wykonując czynności kontrolne będą w trakcie wykonywania obowiązków służbowych będą mogli samodzielnie nakładać grzywny w formie mandatu za wykroczenia przeciw środowisku, a w przypadku wykonywania czynności kontrolnych polegających na dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc dostępnych publicznie nie będą mieć obowiązku okazywania legitymacji służbowej.

W ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zmiany dotyczą podmiotu zbiorowego, który będzie ponosił odpowiedzialność  za czyny zabronione pod groźbą kary niezależnie od wydania wyroku albo orzeczenia wobec osoby fizycznej, odpowiedzialnej za przestępstwa przeciwko środowisku. W tym przypadku kara pieniężna dla podmiotu zbiorowego będzie wynosić od 10 000 do nawet 5 000 000 złotych. Zapraszamy również na nasz profil n fb. https://pl-pl.facebook.com/ekobroker

Kontrola w ochrony środowiska, pomoc, odwołania, jak uniknąć kary za brak sprawozdania ?

kontakt i cennik tel. 502-032-782