Wody Polskie

Gdzie należy będzie wysyłać wnioski o zaopiniowanie lub uzgodnienie przez Wody Polskie ?

Wnioski należy kierować do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” na poziomie regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Adresy obecnych 7 RZGW są dostępne na ich stronach internetowych, natomiast adresy 4 nowych RZGW (w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie) zostaną upublicznione na stronach internetowych Wód Polskich do końca roku.

Czy organ winien wystąpić do wnioskodawcy o przedłożenie brakujących dokumentów i informacji wymaganych zmianą ustawy o.o.ś., dotyczą zasadniczo podobnego problemu, co zagadnienia poprzednie, tj. tego, czy z uwagi  na brzmienie przepisu przejściowego (art. 545 ust. 1 Prawa wodnego) będzie należało uzupełniać lub powtarzać pewne informacje lub czynności w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed 1.01.2018 r. Należy ponownie stwierdzić, że w każdej sprawie właściwy organ będzie musiał rozstrzygnąć te kwestie indywidualnie, niemniej uzupełniając podane wcześniej wyjaśnienia, można w uproszczeniu przyjąć, że generalną zasadą będzie

to, iż tych czynności postępowania, które już nastąpiły, nie będzie się powtarzać, natomiast te czynności, które będą miały miejsce po 1.01.2018 r., będą m usiały być dokonane z uwzględnieniem nowych przepisów. Przykładem wyjątku od takiej reguły wydaje się konieczność zawiadomienia nowych stron postępowania (jeśli obszar oddziaływania ulegnie powiększeniu w wyniku wejścia w życie art. 74 ust. 3a ustawy o.o.ś.) – mimo że zawiadomienie o wszczęciu postępowania jest czynnością, która ju ż nastąpiła, wypada przyjąć, że nowe strony powinny zostać poinformowane (w trybie art. 49 K.p.a. lub w sposób tradycyjny – w zależności od liczby stron) o toczącym się postępowaniu.

http://www.kzgw.gov.pl/

Opracowano na podstawie  D O O Ś -O P .070.455.2017.RG – GDOŚ

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.