Wezwanie urzędu marszałkowskiego

Wezwanie urzędu marszałkowskiego

Wielu firm i przedsiębiorców ostatnio otrzymuje wezwanie z urzędu marszałkowskiego. Jest to pismo przypominające o obowiązkach podmiotów korzystających ze środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ) dotyczących ustalenia we własnym zakresie wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, uiszczenia jej na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego oraz złożenia marszałkowi województwa wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.

Wezwanie z urzędu marszałkowskiego.

Wezwanie z urzędu marszałkowskiego.

Dalej, w wezwaniu, urząd marszałkowski przypomina, że w przypadku ustalenia, że prowadzona działalność powoduje obowiązek naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska i składania sprawozdań w tym zakresie, należy sporządzić brakujące Wykazy opłat za okresy wsteczne i przesłać je do urzędu marszałkowskiego, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

Jeśli nie prowadzisz działalności powodującej konieczność naliczania opłat?

W przypadku stwierdzenia, że prowadzona działalność nie powoduje obowiązku naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, należy do urzędu wysłać pisemną informację o nie korzystaniu ze środowiska.

http://www.omegaplus.home.pl/kontrolasrodowiskowa/

Nie czekaj na wezwanie urzędu marszałkowskiego, sam musisz policzyć opłaty za korzystanie ze środowiska!

 Potrzebujesz pomocy ? tel. 502-032-782.

Podmioty samodzielnie naliczają opłaty za korzystanie ze środowiska za:

* wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w tym:

– spalanie paliw w silnikach spalinowych (np. użytkowanie samochodów służbowych, maszyn roboczych, ciągników rolniczych),

– spalanie energetyczne (np. kotłownie, agregaty prądotwórcze),

– technologie (np. spawanie, malowanie, lakierowanie samochodów, drukowanie, prowadzenie procesów produkcyjnych, uzupełnianie klimatyzacji czynnikiem chłodniczym),

* wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (m. in. za wprowadzanie bezpośrednio do wód lub do ziemi ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych oraz wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej)

*pobór wód z własnego ujęcia,

* składowanie i magazynowanie odpadów bez pozwolenia.

http://ekobroker.pl/oferta/oplaty-srodowiskowe/