Opłaty za emisje

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji.
Jest system rynkowy EU ETS, którego zadaniem jest redukcja emisji dwutlenku węgla w tych miejscach, gdzie jest ona najtańsza. Dotychczas m większość redukcji odbywała się do tej pory miejsce w sektorze energetycznym.
W ramach powyższego systemu podmioty regulowane mogą kupować lub otrzymują uprawnienia do emisji, które mogą w razie potrzeby wymieniać między sobą. Pod koniec każdego roku podmioty regulowane muszą umorzyć wystarczającą ilość uprawnień, aby objąć wszystkie swoje emisje.
W przypadku gdy dany podmiot regulowany ograniczy swoje emisje, może zachować niewykorzystane uprawnienia w celu zaspokojenia swoich przyszłych potrzeb lub sprzedać je innej instalacji, której brakuje uprawnień.


Komisja Europejska dokonała również przeglądu rezerwy stabilności rynkowej i proponuje jej wzmocnienie, co pozwoli na szybszą absorpcję historycznej nadwyżki uprawnień i zapewni stabilność rynku, w szczególności poprzez utrzymanie obecnego zwiększonego rocznego wskaźnika przyjmowania uprawnień.
Kolejną proponowaną przez Komisję zmianą jest wprowadzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji w nowych sektorach, w których konieczne jest większe ograniczenie emisji, aby osiągnąć cel na 2030 r. Zgodnie z wnioskiem emisje pochodzące z transportu morskiego zostaną włączone do obecnego EU ETS, natomiast emisje z paliw stosowanych w transporcie drogowym i budownictwie zostaną objęte nowym, oddzielnym systemem handlu uprawnieniami do emisji.


Kogo będzie dotyczył nowy obowiązek ?
Przewiduję się, że nowy system będzie dotyczył dostawców paliwa, nie obejmie zaś gospodarstw domowych i kierowców samochodów. Co nie wyklucza możliwości że dostawcy paliw prawdopodobnie przeniosą część kosztów emisji dwutlenku węgla na konsumentów paliw stosowanych w transporcie drogowym i ogrzewaniu.
Planuję się, że system funkcjonować od 2025 r.
Więcej informacji na stronie:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_21_3542